Zurück

Tag 21 von 24: Wenn alles auf dem Kopf steht

erstellt am 21.12.2008 um 00:24 von BadBoy_

...dann sieht eine klitzekleine HTML-Seite so aus:

                                                                <lɯʇɥ/>
                                                               <ʎpoq/>
                                                               <d/>
                         </ „¿ɟʇʍ„=ʇlɐ „ɓud˙ʞɔnɟǝɥʇʇɐɥʍ„=ɔɹs ɓɯᴉ>
                                                                <d>
                                                               <d/>
                                        ˙ʇɥɔᴉuɹɐɓ ɥɔop s,ʇqᴉɓ sɐp
                                                                <d>
                                <|ɥ/>ɟdoʞ ʇɥǝʇs ǝʇᴉǝsqǝʍ ǝsǝᴉp<|ɥ>
                                                                <ʎpoq>
                                                                <pɐǝɥ/>
</ „8-ɟʇn=ʇǝsɹɐɥɔ:́lɯʇɥ/ʇxǝʇ„=ʇuǝʇuoɔ „ǝdʎʇ-ʇuǝʇuoɔ„=ʌᴉnbǝ-dʇʇɥ ɐʇǝɯ>      
                                            <ǝlʇᴉʇ/>ʇuuɐuǝqun<ǝlʇᴉʇ>       
                                                                 <pɐǝɥ>
    <„uǝ„=ɓuɐl „uǝ„=ɓuɐl:lɯx „lɯʇɥx/666|/ɓɹo˙ᗴʍ˙ʍʍʍ//:dʇʇɥ„=sulɯx lɯʇɥ>
                 <„pʇp˙ʇɔᴉɹʇs-|lɯʇɥx/pʇp/|lɯʇɥx/ɹʇ/ɓɹo˙ᗴʍ˙ʍʍʍ//:dʇʇɥ„ 
               „uǝ//ʇɔᴉɹʇs 0˙| lɯʇɥx pʇp//ɔᗴʍ//-„ ɔᴉlqnd lɯʇɥ ǝdʎʇɔop¡>


(hier auch als *.txt-Datei)


Keine Kommentare

Zurück